Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa pri využívaní služieb portálu www.regionSPIS.sk (ďalej len „Portál“).

2. Prevádzkovateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie obchodná spoločnosť ReAd Marketing s.r.o., so sídlom: Odborárov 538/8, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50 808 559, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 41230/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

3. Používateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie každá fyzická alebo právnická osoba používajúca Portál alebo mobilnú aplikáciu. Súkromným inzerentom je každá fyzická osoba predávajúca (propagujúca) svoj súkromný majetok na Portáli. Firemným inzerentom je každá právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti na Portáli.

4. Službami sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumejú inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky, dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi.

5. Profilovou kartou sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie jednoduchý a prehľadný výpis o tom, čo Používateľ na Portáli ponúka. Profilová karta môže zobrazovať rôzne údaje, najmä základný popis, telefónny kontakt, e-mailovú adresu, webovú stránku, zobrazenie na mape a podobne. Profilová karta bude zverejnená na Portáli po uhradení dohodnutej sumy do 3 pracovných dni od dátumu pripísania poplatku na účet Prevádzkovateľa a schválení zobrazovaných údajov.

6. Inzerátom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie jednoduchý (iba textový) a stručný popis tovaru alebo služby, ktoré Používateľ ponúka na Portáli. Inzerát po jeho uhradení a uverejnení (do 3 dni od pripísania poplatku na účet Prevádzkovateľa) nie je možné ďalej upravovať, okrem prípadu, kedy je inzerát neaktuálny a pomocou prideleného ID a hesla možno takýto inzerát vymazať kontaktovaním Prevádzkovateľa Portálu.

7. Všetky zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Na právne vzťahy výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.


II.
Základné podmienky

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi ponukou a dopytom zo strany Používateľov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah profilových kariet, inzerátov, odoslaných e-mailov a ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu www.regionSPIS.sk aj s inými portálmi, ktorých je prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva prevádzkovateľa.

3. Používateľ týmto výslovne vyhlasuje, že sa pred využívaním služieb Portálu v plnom rozsahu oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a bez výhrad s nimi súhlasí.

4. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi práva k týmto výsledkom jeho činnosti, a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Príspevky“), a to najmä právo používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania Príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť Príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k Príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

5. Používateľ vyplnením svojich osobných údajov v rozsahu meno a e-mailová adresa v Novinkách na e-mail vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorú na tento účel uviedol. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ. E-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@regionspis.sk

 

III.

Registrácia používateľa

1. Používateľ je oprávnený využívať služby Portálu po úspešnom vykonaní registrácie. Výnimky tvoria len inzeráty vo vybraných kategóriách, pri ktorých nie je nutná registrácia.

2. Registrovaní Používatelia sú na účely akejkoľvek komunikácie s Prevádzkovateľom povinní používať pridelené ID, ktoré im bolo poskytnuté uzavretím Zmluvy o vzájomnej spolupráci.

3. Neregistrovaní Používatelia sú oprávnení pridávať inzeráty. Inzerát bude zverejnený na Portáli až po uhradení dohodnutého poplatku, kedy mu bude pridelené ID a heslo, ktoré je v prípade neaktuálnosti inzerátu a žiadosti o vymazanie Používateľ povinný uviesť Prevádzkovateľovi Portálu.

4. Registrovaní Používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.

5. Používateľ registráciou na Portáli dáva výslovný súhlas s uverejňovaním vlastných kontaktov a identifikačných údajov (najmä názvu spoločnosti a adresy) pri svojich Profilových kartách.

 

IV.

Editácia vlastných detailov

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu.

2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť Zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Používateľom zrušená bez nároku na vrátenie poplatku.

3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári www.regionSPIS.sk, je Používateľ oprávnený kedykoľvek ich upraviť prostredníctvom kontaktovania Prevádzkovateľa Portálu.

 

 V.

Pravidlá správania sa na Portáli

1. Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

- je povinný inzerovať iba predmety (produkty), ktorých predaj je na území Slovenskej republiky povolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Používateľ má k týmto predmetom riadne vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

- je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov alebo tretích osôb a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a aby bol ich obsah v súlade so zákonom o štátnom jazyku SR,

- nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou.

2. V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.

3. Vytváranie profilových kariet a pridávanie inzerátov, ako aj ich zrušenie sa uskutočňuje výlučne kontaktovaním Prevádzkovateľa Portálu e-mailom alebo telefonicky.

4. Používateľ je oprávnený svoje profilové karty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti, avšak  len po predchádzajúcom kontaktovaní Prevádzkovateľa Portálu.

5. Služby Portálu môžu odosielať Používateľom správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, prostredníctvom ktorých Používateľ dostáva požadované informácie. Prevádzkovateľ je oprávnený elektronickou poštou informovať Používateľa o službách Portálu, funkciách, prevádzke, novinkách atď.

 

VI.

Zrušenie konta

1. Používateľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ Portálu je oprávnený jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s týmito Obchodnými podmienkami zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä:

- v dôsledku porušenia zákonov a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,

- v dôsledku porušenia týchto Obchodných podmienok,

- z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa,

- z dôvodu uplynutia zmluvných podmienok,

- na vlastnú žiadosť Používateľa,

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na Portál, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (profilovej karty, inzerátu, atď.) či samotného Používateľa zo systému, a to predovšetkým z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa, iného Používateľa alebo tretích osôb alebo z dôvodu porušenia týchto Obchodných podmienok.

 

VII.

Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ týmto výslovne berie na vedomie, že využívanie služieb Portálu je výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za činnosť Používateľov Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s využívaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou Používateľov, či z iných dôvodov.

 

VIII.

Vybavovanie reklamácií

1. Používateľ je oprávnený si voči Prevádzkovateľovi uplatniť reklamáciu, ak je presvedčený, že došlo k porušeniu jeho práv. Používateľ je povinný si reklamáciu uplatniť písomne u Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@regionspis.sk

2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny a podrobný popis reklamovanej skutočnosti.

3. Prevádzkovateľ Portálu sa zaväzuje každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, zaväzuje sa podniknúť kroky smerujúce k náprave vzniknutého stavu.

4. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako opodstatnený, Používateľa bez zbytočného odkladu informuje o zisteniach a krokoch smerujúcich k náprave vzniknutého stavu a reklamáciu sa zaväzuje vybaviť do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

 

IX.

Ochrana osobných údajov

1. Používateľ dobrovoľne poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli a výslovne súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

2. Používateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli sprístupnené tretím osobám.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi, aby boli chránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených portálov, alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci Portálu, alebo tretích osôb.

4. Údaje o Používateľoch Portálu je Prevádzkovateľ oprávnený používať iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len údaje vyplnené vo formulári, ktorého kópiu obdrží aj Používateľ.

5. Používateľ týmto výslovne súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním svojich osobných údajov.

6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

 

X.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na Portáli.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Obchodných podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na Portáli.

4. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami týchto Obchodných podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Obchodných podmienok bez výhrad súhlasí.

5. Neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia obsiahnutého v Obchodných podmienkach nemá vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení týchto Obchodných podmienok.

 

Podmienky sú platné od 1.1.2018

S novou mobilnou aplikáciou RegionSpis.sk máte Spiš vo vrecku

Stiahnite si novú mobilnú aplikáciu dostupnú pre operačný systém Android a iOS

Stiahnuť aplikáciu Stiahnuť aplikáciu

Niečo o RegionSpis.sk

Regionspis.sk je jedinečný regionálny informatívny portál zameraný na podporu hlavne malých a stredných podnikaťeľov, živnostníkov, prezentácie firiem a ich produktov, skvalitnenie poskytovaných služieb v regióne ako aj lepšiu orientáciu v rôznych odvetviach pre obyvateľov a turistov, ktorí navštívia tento región.

Jednoduchá orientácia a vyhľadavanie ponúk na portály pomocou mapy alebo pomocou vybraných kategórií a filtru.

Informácie

Kategórie

Spýtajte sa nás

Chcete sa nás niečo opýtať? Ak áno, tak neváhajte a spýtajte sa nás.